Ledelse


Styret er selskapets øverste ledelse. Styrets oppgaver er blant annet regulert i Aksjelovens § 6-12. Styret skal selv ha en aktiv rolle som selskapets ledelse. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet og at det fastsettes planer, budsjetter og retningslinjer for driften av virksomheten. Dette kommer i tillegg til den mer tradisjonelle rollen der styret har en kontrollfunksjon. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll og forvaltning. Det endelige budsjettet vedtas av styret. Styret ansetter bedriftssjef.


Se mer om styrets oppgaver. Håndbok:
http://www.styrenorge.no/eway/default.aspx?pid=286&trg=Content_7028&Content_7028=7118:0:10,2304:1:0:0:::0:0


Styrets ansvar:
Styret og styremedlemmenes fullmakt og ansvarsområder står beskrevet i aksl. § 8-7:
«Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret som skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Har selskapet adm.dir. hører forvaltningen under styret og adm.dir».
Videre heter det:
«Styret har plikt til å påse at bokføringen og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll».
Ut i fra dette kan vi si at styrets oppgave er å påse at selskapets virksomhet startes i samsvar med vedtektene og de forutsetninger som ligger til grunn for selskapsstiftelsen, og at virksomheten fortsetter og er organisert innenfor den samme rammen og eventuelle endringer i den. Det vil i praksis si å forvalte eiernes interesser. Det er styrets ansvar at selskapet drives med forsvarlig økonomi, og de har ansvaret for kontrollen av regnskap og formuesforvaltning. Det må også presiseres at styret både har rett og plikt til å gripe inn, dersom de får inntrykk av at ledelsen ikke fungerer, eller at bedriften ikke er hensiktsmessig organisert.
Utover forvaltningen gjelder det også å påse at selskapet blir drevet på en slik måte at det når sine mål. Styret må dermed engasjere seg og sette seg inn i planlegging, budsjetter og regnskaper og velge noen til å lede det hele (ansette og eventuelt si opp daglig leder). Styret skal, som det ligger i navnet, styre og ikke lede. Det skal fastsette retningslinjer som gjelder for drift og uvikling. Daglig leder skal utøve ledelsen innenfor de gitte retningslinjer og sørge for at bedriften utvikler seg i tråd med de målene som er satt opp. Styret skal ikke ta seg av detaljer vedrørende driften. Det er derfor de ansetter daglig leder. Han skal ta seg av alle problemer av driftsteknisk art. Styret skal vedta de planer som er nødvendig for å nå langsiktige mål og sørge for at ledelsen har disse nødvendige planer og strategier tilgjengelig til en hver tid.
Stikkordsmessig kan styrets oppgaver grupperes slik:

    •    Styret forvalter selskapet og skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
    •    Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette mål, strategier, planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. De strategiske planene bør utarbeides i samarbeid med daglig leder.
    •    Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
    •    Styret plikter å vurdere den økonomiske situasjonen i selskapet en gang hvert kvartal, hvorav den ene kan være den årlige generalforsamlingen.

Kilde:
http://www.kunnskapssenteret.com/articles/3136/1/Styrets-oppgaver-og-ansvar/Hvilke-oppgaver-og-ansvar-har-styret.html

Sekretær:
    •    Føre møteprotokoller
    •    Utføre korrespondanse for styret
    •    Være ansvarlig for sammen med leder, at årsberetningen blir utarbeidet til årsmøtet
a. Avgjøre tvist om forståelsen av vedtektene.

b. Foreta justeringer av vedtektene som følge av endringer i lovverk og/eller
tilsvarende ordninger i privat og statlig sektor.

c. Vedta opplærings- og andre utviklingstiltak som styret finner hensiktsmessig

d. Vedta tilsettinger og virksomhetsplan.

e. Legge frem forslag til regnskap og budsjettOppgaver for bedriftleder og nestleder

Sørge for at bedriften er en god arbeidsplass med framdrift og sikker økonomi

Holde medarbeidersamtaler med ansatte etter gitte retningslinjer

Kontakt med avdelingssjefene og styret
Kontakt med lærer

Skrive arbeidskontrakter

Ha ansvar for at alle avdelinger jevnlig (siste onsdag i måneden) avgir skriftlige rapporter til kontorfullmektig

Ha ansvar for at halvårs- og helårsarpporter til enhver tid er under arbeid og at disse er ferdige til tiden
Bedrifteslederen har ansvar for å rapportere/melde om enhver sak til enhver tid til lærer
Bedriftslederen har dessuten overordna ansvar for alt som skjer I bedriften

Hva kjennetegner inspirerende ledere?
Av Sara Aarseth, psykolog, Institutt for Medskapende Ledelse as.

1.  De har tilstrekkelig trygghet og selvtillit slik at de tør vise sin egenart.
2.  De er tydelige, krevende og lyttende i kommunikasjonen
3.  De er generøse med kunnskap og oppfordrer andre til det samme.
4.  De er følelsesmessig tilstede. Viser empati.

Andre punkter:

En god leder lytter, viser tilstedeværelse, gir tilbakemeldinger
og kommunikasjon av anerkjennelse og tydelige forventninger.

De tør eksponere svake sider.

De innrømmer feiltrinn og svakheter når det er relevant.

De stoler i stor grad på intuisjon
(intuisjon er en kombinasjon av den kunnskap og erfaring) både i forhold til timing og valg av handling.

De har evnen til å koble sammen nye mønstre, erfaringer og muligheter.

De er inspirerende og får de ansatte til å strekke seg, ville mer, yte mer.

De gir ros og oppmuntring.

De verdsetter sine ansattes potensialer, talenter og kvalifikasjoner.
De viser integritet (selvstendighet, ukrenkelighet respektere et individs i-),
det er samsvar mellom det de sier og gjør.

De involverer seg med sine medarbeidere samtidig som de gir rom for frihet.

De tør å være seg selv – men de er det med gjennomtenke og effektive ferdigheter.

Det å kunne se, anerkjenne og verdsette medarbeidere utfra individuelle behov
ser ut til å være et av de meste krevende aspektene ved lederrollen..

De færreste ledere er supermennesker som takler strategiske spørsmål, håndtering av ressurser,
driftsspørsmål, medarbeideroppfølging og utallige andre oppgaver samtidig.
                                                                                                                                       
Grunnen til at mange organisasjoner ønsker å ha ledere med
disse lederegenskapene er at det gir gevinster.
Slike ledere bidrar til at medarbeidere føler
økt motivasjon, og utvikler selvtillit og mestring i yrkesrollen.
Det handler om grunnleggende menneskelige egenskaper
som tilstedeværelse, det å se andre, det å tro på andre.
Det er et holdningssett.