Etablering og forretningsplan


Plan for etablering

Framdriftsplan de første ukene

    •    Finne en ide på produkt eller tjeneste
    •    Finne hvem man vil utvikle ideen sammen med – danne grupper. Ideell størrelse er 3-5 elever i hver bedrift. 2 elever betyr mye jobbing og papirarbeide på hver. Flere enn 5 betyr at det er vanskelig å fordele oppgaver til alle.

    •    Velge styreleder, daglig leder og økonomiansvarlig.
    •    Finne navn på bedriften. UB eller ungdomsbedrift skal være en del av navnet enten foran eller etter.

    •    Skrive en forretningside. Få ned på en setning hva som er produktet / tjenesten, hvem som er kundene og hvor kundene er. Setningen skal være ganske konkret. Lærer ser på forretningsideen og godkjenner denne.

    •    Sende innkalling til stiftelsesmøte. Mal ligger på www.ubiz.no
    •    Skrive ned vedtektene for bedriften. Mal ligger på www.ubiz.no
    •    Finne to personer som har signaturrett, oftest økonomiansvarlig og daglig leder eller styreleder.
    •    Finne en mentor for bedriften – en person utenfor skolen. Skrive avtale med mentor.
    •    Finne en revisor for bedriften – kan være ansvarlig lærer.
    •    Skriver avtale med ansvarlig lærer.
    •    Avholde stiftelsesmøte. NB! Et formelt møte.
    •    Skrive referat fra stiftelsesmøtet. mal på www.ubiz.no Viktig at man følger malen.
    •    Elevene registrerer seg på www.ue.no
    •    En av elevene registrerer bedriften på www.ue.no. Husk at alle medarbeidernavn blir ført opp!

Øverst til høyre vil det til enhver tid, stå hvor langt i registreringen bedriften er kommet, hva som mangler. Når alt er på plass, genereres, dvs lastes samordnet registermelding opp ved å trykke på den grønne knappen.

    •    Når registreringen er godkjent skrives alle nødvendige papirer ut og sendes underskrevet med BLÅ penn til UE Østfold.
    •    Når papirene fra Brønnøysundregistrene kommer, tar man kontakt med banken for opprettelse av konto.
Men før det skal en forretningsplan være på plass: Se egen side på fanenPlan for etablering

Framdriftsplan de første ukene

    •    Finne en ide på produkt eller tjeneste
    •    Finne hvem man vil utvikle ideen sammen med – danne grupper. Ideell størrelse er 3-5 elever i hver bedrift. 2 elever betyr mye jobbing og papirarbeide på hver. Flere enn 5 betyr at det er vanskelig å fordele oppgaver til alle.

    •    Velge styreleder, daglig leder og økonomiansvarlig.
    •    Finne navn på bedriften. UB eller ungdomsbedrift skal være en del av navnet enten foran eller etter.

    •    Skrive en forretningside. Få ned på en setning hva som er produktet / tjenesten, hvem som er kundene og hvor kundene er. Setningen skal være ganske konkret. Lærer ser på forretningsideen og godkjenner denne.

    •    Sende innkalling til stiftelsesmøte. Mal ligger på www.ubiz.no
    •    Skrive ned vedtektene for bedriften. Mal ligger på www.ubiz.no
    •    Finne to personer som har signaturrett, oftest økonomiansvarlig og daglig leder eller styreleder.
    •    Finne en mentor for bedriften – en person utenfor skolen. Skrive avtale med mentor.
    •    Finne en revisor for bedriften – kan være ansvarlig lærer.
    •    Skriver avtale med ansvarlig lærer.
    •    Avholde stiftelsesmøte. NB! Et formelt møte.
    •    Skrive referat fra stiftelsesmøtet. mal på www.ubiz.no Viktig at man følger malen.
    •    Elevene registrerer seg på www.ue.no
    •    En av elevene registrerer bedriften på www.ue.no. Husk at alle medarbeidernavn blir ført opp!

Øverst til høyre vil det til enhver tid, stå hvor langt i registreringen bedriften er kommet, hva som mangler. Når alt er på plass, genereres, dvs lastes samordnet registermelding opp ved å trykke på den grønne knappen.

    •    Når registreringen er godkjent skrives alle nødvendige papirer ut og sendes underskrevet med BLÅ penn til UE Østfold.
    •    Når papirene fra Brønnøysundregistrene kommer, tar man kontakt med banken for opprettelse av konto.
Men før det skal en forretningsplan være på plass:

FORRETNINGSPLAN


Forretningsidéen er utgangspunkt for forretningsplanen som skal inneholde>

* Hvilken type bedrift det er > Selskapsform
* Hvilke stillinger som er opprettet > Bemanningsplan
* Lokaler og utsyr
   Markedsplan
* Kapitalbehov
* Finansieringsplan
* Økonomiplan
* Aktivitetsplan

Markedspanen bygger på en markedsanalyse som sier noe om behovet for produktet eller tjenesten i markedet. Den skal gi svar på
* Hva er markedet for produktet?
* Hvor stort er markedet for produktet?
* Hvordan har utviklingen i markedet vært?
* Hvilken utvikling kan en vente i framtida?
* Hvordan er utviklingen i utlandet i denne bransjen?

Markedspanen bygger på en situasjonsanalyse som sier noe om eksterne og interne faktorer. Den skal gi svar på
Muligheter og trusler mht
* Markedet
* Kundene
* Konkurrentene
* Leverandørene
* Ledelsen
* Personalet
* Økonomien
* Produktene

Beskriv konkurransemidlene dere har i bedriften, de 5 P´ene- hvilke fordeler har dere på:

* Pris
* Produkt
* Plass
* Påvirkning (profilering)
* Personalet

Hvordan sette pris?
* Kostnadsbasert pris
* Konkurransebasert pris
* Markedsbasert pris
Forretningsplanen skal vise hva prisen er basert på, og fortelle hvorfor det velger å fastsette prisen på valgte grunnlag.

Produktet kan konkurrere på kvalitet, kreativitet, trend, tilleggsutstyr, reservedeler, anvendelighet, resirkulering osv

Å konkurrere på plass går på lager, distribusjon- at varen/tjenesten er lett tilgjengelig i tillegg til at utgiftene er minimale. Lag en oversikt over veien fra produksjon til levering for bedriften deres.

Påvirkning
Her er det snakk om gjensidig kommunikasjon mellom bedrift og markedet i form av personlig kommunikasjon og massekommunikasjon. Hvilken kommunikasjon har bedriften deres med kundene? Web-side med Kontakt oss, demonstrasjoner, vistkort osv Begrunn valgene deres!

Salgssamtalen under messesalg er viktig å øve seg på. Her skal dere få mer informasjon når det nærmer seg messe.
Personalet
Alle i bedriften må føle en tilhørighet, ønske det beste for bedriften og være en god representant for bedriften.

Profilering kontra profil
Posisjonering er slik bedriften ønsker å framstå og bli oppfattet i markedet
Profil er slik markedet/kundene virkelig oppfatter bedriften.
Sammensetningen av de 5 p´ene viser hvordan bedriften ønsker å framstå og formidle!
Hvis bedriften ønsker å være en miljøbedrift eller en sosial entreprenør, er det viktig å ta bevisste stillinger til de ulike faktorene og se på om valgene støtter posisjoneringen.

Det skal gå klart fram i konklusjonen hva bedriften skal tilby av produkter eller tjenester,
hvem som er målgruppen og mål for slag og økonomisk vekst.Kapitalbehovet
Hva trenger bedriften penger til?
Investering, drift mm
Anleggsmilder: Maskiner, utstyr, inventar, lokaler
Omløpsmidler: Varelager, kundefordringer, likvider- bankinnskudd og kontanter
Når man sender en faktura på en levert tjeneste eller vare, får man en kundefordring. Dette er en eiendel i regnskapet, og i regnskapsmessig forstand er denne like mye verd som penger på konto. Når fakturaen blir betalt, går den over fra kundefordringer til bankinnskudd (eller kontanter).(Wikipedia)

Finansieringsplan
Hvor skal dere skaffe pengene fra?
* Egenkapital
* Lånekapital - kassekreditt med grense for hva bedriften kan disponere, fornyes hver år. korte - og     langsiktige lån
* Offentlig tilskudd - stipend, støtte

Økonomiplan
viser forventa salgsinntekter og kostnader som deles inn i faste og variable

NØKKELTALL
sier noe om økonomien og risikoen...
Her vil dere få eksempler på utregning av dekningspunkt og risikomarginen.
Hvis driftsresultatet er positivt og viser overskudd, er bedrfiten lønnsom.
Dekningsgrad på 50% betyr at halvparten av salgsinntekten er dekningsbidrag. Det sier hvor mye av salgsinntekten som er igjen til å dekke de faste utgiftene som lønn, leie, forsikringer, skatt mm
Dekningspunktet i kroner og enheter viser hvor stor salgsinntekten må være for å dekke alle kostnadene med driften.
Risikomarginen i kroner og enheter viser hvor mye salget kan svikte før en når dekningspunktet.
Er marginen negativ, viser den hvor mye salget må økes for at bedriften skal nå dekningspunktet.

Presiser målene med hvor mange aktiviteter dere skal ha, hvilket antall produkter eller tjenester dere skal selge eller hva dere ønsker å oppnå av økonomisk gevinst og hva som må gjøres for å nå dette...

Veien videre:

    *   Fordele stillinger, ansvar og oppgaver
    *   Starte føring av handlingslogg
    •    Lage logo

Dere har kommet hit:
    •    Lage brosjyre
    •    Markedsføring, innkjøp ev produksjon og salg
Husk avisnotiser, reportasjer mm
Flyveblad, plakater
Visittkort


Stillingsannonser

Kriterier:
  Den skal skille seg ut positivt
  Den skal klart si noe om hvilke forventninger som stilles til søkeren
  Den skal klart si noe om hva som tilbys søkeren
  Presisering av arbeidsoppgaver
Jobbsøknadsmal


Fimaets navn
Kontaktperson


                                                                        Dato:_________________Navn________________________________________________________

Adresse______________________________________________________

Postnummer___________________Sted____________________________Hvilken jobb søker du?_________________________________________

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar