Årsrapport


Årsrapport

Årsrapporten skal inneholde årsmelding, resultat og balanse med kommentarer, revisjonsrapport og miljørapport.
Mange større bedrifter bruker årsrapporten i markedsføringsøyemed og legger derfor ned mye
arbeid i å få en god layout og gode bilder. Det er også vanlig at daglig leder gir en personlig kommentar i form av en innledning foran årsmeldingen. Styret og ledelsen blir gjerne presentert i slutten av årsrapporten, etter revisjonsrapporten. Datoer for ordinære styremøter står gjerne på
side to i årsrapporten. Selskaper legger ofte ut årsrapporten sin på Internet, og ved å gå inn på deres nettsider kan dere finne eksempler på hvordan en årsrapport kan være utformet.
 

Innholdet i årsrapporten kan presneteres slik:

Forside:

Bedriftens navn (og eventuelle logo)
Årstall for når ungdomsbedriften ble etablert og avviklet
Skole
Fylke

Årsmelding, dette skal med:

Mentors navn og firma
En beskrivelse av det viktigste som har hendt
Forretningsidé
Eiere
Virksomheten
Hendelser

Investeringer
Personell
Finansiell stilling og likviditet
Lærdom og erfaringer


Økonomi:
Resultat
Balanse
Kommentarer til resultat og balanse


Sted, dato og underskrifter
Revisjonsrapport fra revisor

Annet forslag:


Årsrapport 
Innholdsfortegnelse
                                                                                              Side
Innledning         
Målsetting         
Personale         
Virksomhet        
Eksterne foredrag og arrangement       
Publikasjoner        
Deltagelser på kongresser/kurs        
Verv - deltagelse i komiteer og råd      
   

Tips ang SLUTTRAPPORT
Det er en fordel at rapporten illustreres med bilder og grafisk design.
Resultater av undersøkelser kan presenters i grafiske framstilinger som kurver ol.
Hent gjerne inspirasjon fra UEs egen årsrapport!
Rapporten jobbes med kontinuerlig gjennom hele året.
Bakgrunnstoff er avdelingenes handlingslogger, kalender, referater og annet skrftig materiale, bade I papirformat og digitalt.
Rapporten føres i pennen av bedrifts- eller styreleder.
Avdelingslederne bidrar med avdelingsrapporter som signeres og dateres.
Sluttrapporten går gjennom på generalforsamlingen i mai/juni
Alle medlemmer skal ha fått dem før generalforsamlingen finner sted.
Den sendes også til partnere f.eks. Fredrikstad Energiverk/Bluzz.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar