tirsdag 13. desember 2011

Samarbeidsavtalene


17. januar skal vi ha IA-seminar. Husk å sette av 'skoletida'kl. 14.00 til det!
Ha et forslag klart til Samarbeidsavtale til dette seminaret. Se post om samarbeidsavtale litt under på bloggen!fredag 2. desember 2011

Høringer


Vi har satt av torsdag 5. januar til å ha muntlige høringer på maks 15. min pr. elev.
Dere skal få beskjed om hvilke sider i læreboka dere bør lese innen denne dagen. Regn med at det blir om etablering og noe drift. Start allerede med å legge en plan for lesing nå!
Kunnskapsmålene og vurderingsskjema med sidehenvisninger finner dere i fronter:Alle bedriftene har fått mail med informasjon om hva som skal leses til 5. januar!


Se utdelte Kompetansemål og vurdering for EB1Entreprenørskap
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• beskrive hovedtrekkene i næringslivsutviklingen i Norge
• forklare innholdet i entreprenørskapsbegrepet i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng
• drøfte hvilken rolle entreprenørskap spiller for verdiskaping og sysselsetting i samfunnet
• vurdere muligheter for næringsvirksomhet med utgangspunkt i lokale og regionale ressurser
• gjøre rede for støtteapparatet for etablerere
• diskutere verdien av nettverkssamarbeid
• drøfte etiske og miljømessige konsekvenser ved bedriftsetablering
• beskrive kreative metoder for idéutvikling

Etablering
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• gjennomføre en kreativ idéprosess for å utforme forretningsideer
• utforme mål og visjoner for en virksomhet
• vurdere og velge hensiktsmessig selskapsform for en virksomhet
• beregne kapitalbehov og innhente informasjon om ulike finansieringsmuligheter
• utarbeide en forretningsplan
• kartlegge nettverksmuligheter og utarbeide en plan for nettverkssamarbeid
• gjennomføre stiftelsesmøte
• gjøre rede for grupperoller og gruppeprosesser
• foreta ansettelser i henhold til lover, forskrifter og regler

Se utdelte Kompetansemål og vurdering for EB2

Bedriftsutvikling
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• vurdere videreutvikling av en forretningsidé
• drøfte behovet for nye selskapsformer i en virksomhet
• vurdere og gjennomføre en organisasjonsutvikling
• kartlegge kompetansebehov og lage en plan for kompetanseutvikling
• analysere kapitalbehovet og utarbeide økonomiske kalkyler for en virksomhet
• vurdere og videreutvikle markedsstrategi
• utarbeide en strategiplan som ivaretar etiske og miljømessige forhold

Innovasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• forklare begrepet innovasjon og diskutere hvordan innovasjonsprosesser foregår
• drøfte betydningen av innovasjon for en bedrifts konkurranseevne og verdiskaping
• drøfte hva ledelse og bedriftskultur betyr for innovasjon
• gjennomføre en utviklingsprosess for et produkt
• drøfte nye forretningsmodeller og presentere forbedringstiltak 
Karakter 2      forklare noen av de viktigste begrepene
 
Karakter 3      forklare de viktigste begrepene og uttrykke egne meninger og andres synspunkter.
Karakter 4      som 3 + viser evne til å reflektere og drøfte faglige problemstillinger i egen bedrift
 
Karakter 5      som 4 + anvende faglige begrep og uttrykke egne og andres synspunkter på en meget god måte. Viser stor evne til refleksjon og drøfting av faglig problemstilling i sin bedrift. Trekker inn nyhetssaker og stoff fra næringslivet.
 
Karakter 6      som 5 + gi eksempler, reflektere og drøfte på en meget selvstendig måte. Kritisk tenkning. Svært god anvendelse av teorien til eget praktisk arbeid i sin bedrift og tilsvarende for norsk næringsliv